top of page
Classmates in Library

ወርክሾፖች

TCU በአሁኑ ጊዜ በተለይ ለኮሌጅ ተማሪዎች ድርጅቶች ያተኮሩ ሁለት ወርክሾፖችን ያቀርባል። እነዚህ ወርክሾፖች የመድብለ ባህላዊ እና ብሄረሰቦች አንድነትን በግንባራቸው ውስጥ ለመፍጠር ያለመ ዝግጅቶችን ለማድረግ በሚፈልጉ የጥቁር ተማሪዎች ኮሌጅ ድርጅቶች ላይ ያነጣጠሩ ናቸው። 

bottom of page